N20 Moyog

Major Datuk Lim Ming Hoo
Chairman

Alex Chee Kim Heng
Deputy Chairman

Cheu Chan Yung @Tseu Chan Yung
Vice Chairman

Tan Kui Eng
Vice Chairman

Chiang Chin Chung
Vice Chairman / Vice Chairman

Yii Ming Seng
Youth Chief

Ang Seow Kim
Vice Chairman / Women Chief

Yong Chin Ying @Christopher Yong
Secretary

Goh Min Yung
Treasurer

Shim Nyet Lee
Publicity Officer

Agnes Lee Kuan Hsin
Asst. Secretary

Jacqueline Ho
Asst. Treasurer

Committee Members:
Lily Lee, Chin Lee Kat, Kam Sui Hau, Chong Thart Vun, Peter Chong Yuk Hyen,
Tay Bon Yee, Tay Lei Pin, Wong Chun Ken, Leslie Lim Seng Loong,
Tay Seng Yeon, Tay Li Chin