N28 Sindumin

Lau Kim Ling
Chairman

Yeo Bown Kiat
Deputy Chairman

Chong Pau Min
Vice Chairman

Liaw Ching Kiat
Vice Chairman

Kwan Yee Yong
Vice Chairman

Yaw Chau Ee
Secretary

Chew Kim An
Treasurer

Koay Kuan Yee
Publicity Officer

Low Wei Siong
Asst. Secretary

Lee Chun Kuang
Asst. Treasurer

Committee Members:
Liaw Kim Sin, Lim Chong Chee, Liaw Chung Liong, William Bin [email protected] Liaw Soon Long, Liaw Sok Chu, Liaw Soak Len, Teo Kian Tieng, Chew Kim Loi.