N32 Tambunan

Goh Chun Wot
Chairman

Chong Thau Vun
Deputy Chairman

Brendon Goh Chen Hui
Vice Chairman

Julian Marigil
Vice Chairman

Yem Kar Hong
Vice Chairman

Liew Chee Vui
Secretary

Tan Sze Kang
Treasurer

Joinip Jail
Publicity Officer

Julius Masinggong
Asst. Secretary

Bousi Bin Juing
Asst. Treasurer

Committee Members:
Chong Pin Khiong, Felix Alai, Aidya Julian, [email protected] Bin Koloi, Bunili Bin Yusim, Jerry Bin Koloi, Patrick Michael, Lawrence Goh Bang Hui, Lee Su Lee