N35 Melalap

Ng Tet Hau
Chairman

Chong Yin Choi
Deputy Chairman

Fung Fui Chee
Vice Chairman

Vui Fui Fook
Vice Chairman

Chong Neng Choong
Vice Chairman

Chung Kiam Fui
Vice Chairman / Youth Chief

wong_yenyin

Wong Yen Yin
Vice Chairman / Women Chief

Chin Kyaw Yin
Secretary

Yong Mui Ha
Treasurer

Lasang Tandan
Publicity Officer

Yong Min San
Asst. Secretary

Cynthia Chong Syn Thao
Asst. Treasurer

Committee Members:
Vui Thain San, Frid Satu, Kusoi B Ulat, Pao Yaw Yu, Chung Vui Sing, Tai Li Foon, Tham Siew Mei, Chin Vui Min