N49 Tungku

Datuk Kwan Wing Hung
Chairman

Shim Chee Kwong
Deputy Chairman

Chai Kui Ping
Vice Chairman

Kwen On Chak
Vice Chairman

Chok Zong Fah
Vice Chaiman

Kwan Tze Wai
Vice Chairman / Youth Chief

Andimah Aniong
Vice Chairman / Women Chief

chia_honwan

Chia Hon Wan
Secretary

chee_khimhiong

Cham Kim Hiong
Treasurer

chia_honwan

Chia Hon Wan
Publicity Officer

Steven Tai
Asst. Secretary

Kah Chee Kong
Asst. Treasurer

Committee Members:
Chia Chew Ping, Leong Fook Ping, Chia Chun Hwe, Lim Poh Teck, Tan Yuen Yun,
Leong Thien Fook, Lim Sat Chung, Lim Soon Phin, Chia Vui Kee,
Annie Shim, Tan Yi Hiong