N55 Balung

Wong Siong Kong
Chairman

Hiew Yun Siew
Deputy Chairman

Chung Pan Foh
Vice Chairman

Chang Kok Koung
Vice Chairman

wong-ming-kong

Wong Min Kong
Vice Chairman

echelon_blank

Wong Chun Vui
Vice Chairman / Youth Chief

Hiew Yee Len
Vice Chairman / Women Chief

Chong Yu Chang
Secretary

Chang Yun Kong
Treasurer

echelon_blank

Sia Chen Chen
Publicity Officer

echelon_blank

Tai Yuk Fah
Asst. Secretary

echelon_blank

Chong Yen Fun
Asst. Treasurer

Committee Members:
Khoo Yong Lai, Wong Kui Thiam, Koh Thau Siang, Lai Teck Fah, Chong Kon Tai, Lee Kon Fah, Wong Soo Kong, Pang En Yin, Liew Hon Fah, Chang Nyuk Khen, Sia Chen Nyek, Wong Sui Lan.