N8 Usukan

Ting Hoei Ming
Chairman

echelon_blank_big

Wong Ken Hiung
Deputy Chairman


Hsu Han Hui
Vice Chairman

Wong Khong Ping
Vice Chairman / Youth Leader

Liew Moi Shen
Vice Chairman / Women Leader


Ting Fui Keong
Secretary

Teo E Chuan
Treasurer

Soh Soon Hing
Publicity Officer

Committee Members:
Sandau Randuan, Wong Chiaw Liang, Chau Ah Foo, Chew Kin Kok, Albert Ting Chun Fatt, Alin Bakau, Lo Su Fook, Chin Fui Ming.